Jenny Matthews
Budalqila village. Community school set up by Khwendo Kor