Jenny Matthews
Kenya, Shompole. Community eye worker checking for trachoma.